REGULAMIN

  1. Niniejszy Regulamin wyznacza warunki korzystania ze Sklepu Internetowego, prowadzonego przez Sprzedawcę pod adresem elektronicznym www.offberlin.pl

   REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OFFBERLIN.PL

   Niniejszy Regulamin wyznacza warunki korzystania ze Sklepu Internetowego, prowadzonego przez Sprzedawcę pod adresem elektronicznym www.offberlin.pl

   Sprzedawcą i właścicielem Sklepu jest Kancelaria Adwokacka – Robert Kornecki, Kurza Stopka 5/cd 
   70-535 Szczecin
   NIP 852-162-66-28

   Kontakt i sposób porozumiewania się między Sprzedawcą a Klientem:

   – mailowo pod adresem: przewodnik@offberlin.pl
   – listownie pod adresem: Kurza Stopka 5/cd, 70-535 Szczecin

   DEFINICJE
   Czas Dostawy czas, w którym Produkt jest dostarczany pod wskazany przez Klienta w Zamówieniu adres, Czasu Dostawy nie stosuje się w przypadku wyboru przez Klienta opcji odbioru osobistego
   Czas Realizacji Zamówienia czas, w którym zamówienie jest kompletowane, a następnie wydawane dostawcy w celu dostarczenia Produktu pod wskazany przez Klienta adres; Czas Realizacji Zamówienia nie obejmuje Czasu Dostawy
   Dni robocze oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy)
   Klient podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który na warunkach wskazanych w Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym oraz na rzecz, którego świadczone są usługi drogą elektroniczną przez Sprzedawcę
   Konsument osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
   Konto usługa świadczona drogą elektroniczną; modyfikowalny element Sklepu, tworzony po dokonaniu Rejestracji przez Klienta, w którym zebrane są dane Klienta i dokumentacja związana z jego Zamówieniami
   Koszyk usługa świadczona drogą elektroniczną; formularz stanowiący integralną część systemu zakupowego Sklepu, w której Klient określa i zatwierdza przedmiot oraz warunki Zamówienia
   Polityka Prywatności dokument regulujący bezpieczeństwo ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych Klientów; Polityka Prywatności stanowi integralną część i załącznik do Regulaminu, dostępny pod tym adresem https://przemytnik.pl
   Produkt książki, ebooki, audiobooki, bilety, dostępny w Sklepie Internetowym, mogący stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży; istotne i szczególne właściwości każdego Produktu udostępniane są na przypisanej mu podstronie Sklepu
   Regulamin niniejszy regulamin Sklepu Internetowego; Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany przed zawieraniem umów na stronie Sklepu Internetowego, a także – na żądanie Klienta – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie przez niego, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego
   Rejestracja usługa świadczona drogą elektroniczną; procedura dokonywana przez Klienta w celu założenia Konta oraz ewentualnego zrealizowania Zamówienia i korzystania z określonych funkcji Sklepu Internetowego
   Sklep Internetowy (Sklep) serwis internetowy dostępny pod adresem https://przemytnik.pl, z wykorzystaniem którego Klient może w szczególności złożyć Zamówienie na dostępne Produkty
   Treść napis lub inny materiał indywidualizujący Produkt według specyfikacji Klienta, w szczególności poprzez zamieszczenie wygrawerowanego sformułowania o treści i formie wskazanej przez Klienta na Produkcie przez Sprzedawcę
   Umowa Sprzedaży umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, zawarta według postanowień niniejszego Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, za pośrednictwem systemu sprzedażowego Sklepu
   Zamówienie oświadczenie woli Klienta prowadzące bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży i wskazujące istotne jej warunki, dokonywane przy wykorzystaniu funkcji Koszyka; Zamówienia można składać drogą elektroniczną poprzez system sprzedażowy Sklepu, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, z zastrzeżeniem, że ich realizacja odbywa się w Dni Robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00; Klient może składać Zamówienia tylko na dostępne Produkty

    

   1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
   • Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, w szczególności warunki korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, składania Zamówienia i jego modyfikowania, składania reklamacji, a także inne uprawnienia i obowiązki Klienta oraz Sprzedawcy.
   • Osoby, które chcą skorzystać z usług Sklepu, muszą zapoznać się wcześniej z niniejszym Regulaminem.
   • Umowy Sprzedaży i o świadczenie usług drogą elektroniczną między Klientem a Sprzedawcą zawierane są na podstawie prawa polskiego i w języku polskim. Informacje zawarte w Sklepie nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, lecz stanowią zaproszenie do składania ofert przez Klientów.
   • W celu korzystania ze Sklepu po stronie Klienta muszą zostać spełnione następujące minimalne wymagania techniczne: urządzenie z dostępem do Internetu umożliwiające prawidłowe wyświetlenie interfejsu Sklepu, zainstalowana i aktualna przeglądarka internetowa: Microsoft Internet Explorer 10.0 lub jej nowsza wersja, Mozilla Firefox 40.0 lub jej nowsza wersja oraz Google Chrome 44.0 lub jej nowsza wersja; Safari 9.0.1. lub jej nowsza wersja, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail); włączona obsługa Cookies i JavaScript. Rekomendowana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768 pikseli.
   1. KONTO I INNE USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTORNICZNĄ
   • Sklep dostarcza Klientom bezpłatne usługi świadczone drogą elektroniczną w formie funkcjonalności Sklepu tj.: interaktywnych formularzy, w tym Rejestracji, Konta oraz Koszyka. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta między Klientem a Usługodawcą z chwilą przystąpienia do korzystania z funkcjonalności Sklepu.
   • Poszczególne umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną mogą zostać wypowiedziane przez Klienta w każdej chwili bez podania przyczyny, w sposób wskazany tutaj lub w dalszych postanowieniach Regulaminu. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest korzystanie z funkcjonalności Platformy w postaci formularzy, zawierana jest na czas oznaczony i rozwiązuje się z chwilą wysłania treści formularza Usługodawcy albo zaprzestania korzystania z formularza.
   • Klient, używając funkcji formularzy, zobowiązany jest podać swoje prawdziwe dane oraz uzupełnić pola oznaczone jako obligatoryjne. Dane osobowe Klienta przetwarzane są zgodnie z Polityką Prywatności.
   • W celu założenia Konta i uzyskania statusu zarejestrowanego Klienta, należy dokonać uprzednio procedury Rejestracji. Rejestracja dokonywana jest za pośrednictwem: interaktywnego formularza, którego wypełniając należy stosować się do komunikatów wyświetlanych w formularzu podczas jego uzupełniania, a następnie poprzez zaznaczenie checkbox’u „STWÓRZ KONTO” podczas składania Zamówienia i uzupełnienie niezbędnych danych.
   • Z chwilą potwierdzenia dokonania Rejestracji wysyłanej na adres e-mail Klienta, zostaje między nim a Sprzedawcą zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną prowadzenia Konta na czas nieokreślony.
   • Klient ma obowiązek chronić hasło dostępu do Konta i nie może udostępniać go osobom trzecim. Konto jest niezbywalne. Klient zobowiązany jest do aktualizacji danych Konta niezbędnych do realizacji Zamówienia.
   • Klient może wypowiedzieć umowę prowadzenia Konta w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, poprzez wysłanie takiego oświadczenia woli Sprzedawcy. Wypowiedzenie jest skuteczne z chwilą jego otrzymania przez Sprzedawcę.
   1. ZAMÓWIENIE I UMOWA SPRZEDAŻY
   • Składać Zamówienia mogą Klienci, którzy mają status zarejestrowanego i niezarejestrowanego użytkownika Sklepu. Niezarejestrowany Klient składa Zamówienie z pominięciem procedury Rejestracji i logowania.
   • Klient sporządza Zamówienie poprzez wirtualne dodawanie Produktów do Koszyka za pomocą przycisku „DODAJ DO KOSZYKA”. Skuteczne dodanie Produktu powoduje, iż w zakładce Koszyka zmienia się wskaźnik Produktów na liście Zamówienia, którą można dowolnie modyfikować. W celu wprowadzenia takich modyfikacji, Klient powinien aktywować przycisk „-„ albo „+”, a następnie aktywować przycisk „ZAKTUALIZUJ KOSZYK”.
   • Klient potwierdza wybór Produktów oraz cenę i sposób dostawy oraz koszt Zamówienia przez aktywowanie przycisku „PRZEJDŹ DO KASY”.
   • Następnie Klient wskazuje w formularzu Zamówienia szczegóły płatności, w tym formę płatności, dane adresowe oraz potwierdza cenę i sposób dostawy oraz łączny koszt Zamówienia. Po skompletowaniu Zamówienia, Klient zatwierdza je oraz przesyła do Sprzedawcy poprzez uaktywnienie przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ”.
   • W procesie składania Zamówienia, do chwili uaktywnienia przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ” istnieje możliwość wykrywania i korygowania błędów przez Klienta w Zamówieniu i jego modyfikacji, poprzez system sprzedażowy Sklepu. Po uaktywnieniu przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ”, Klient może zmienić Zamówienie, w szczególności skorygować błędy we wprowadzonych danych, do chwili nadania przesyłki z Produktem poprzez bezpośredni, niezwłoczny, telefoniczny, kontakt ze Sprzedawcą.
   • Składając Zamówienie, Klient składa Sprzedawcy ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży wybranych przez niego Produktów, na warunkach wskazanych przez niego w Zamówieniu. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje poprzez przyjęcie tej oferty przez Sprzedawcę, w momencie otrzymania przez Klienta potwierdzenia warunków Zamówienia, wysyłanych w wiadomości elektronicznej przez Sprzedawcę na adres e-mail podany przez Klienta w Zamówieniu.
   • Utrwalanie, zabezpieczanie i udostępnianie Klientowi treści zawartej Umowy Sprzedaży następuje za pośrednictwem systemu sprzedażowego Sklepu oraz wysyłana jest na adres e-mail Klienta, podany przez niego podczas składania Zamówienia. Klientowi, który złożył Zamówienie i otrzymał oświadczenie o przyjęciu oferty przez Sprzedawcę zostanie przekazany cyfrowy dokument potwierdzający zawarcie Umowy wraz z jej treścią, w sposób wskazany w zdaniu poprzednim.
   • W celu indywidualizacji Produktu, w szczególności poprzez zamieszczenie na nim wskazanych przez Klienta Treści, Klient wypełnia interaktywny formularz dostępny w Sklepie po złożeniu przez niego Zamówienia.
   • Czas Realizacji Zamówienia wynosi od 1 do 14 Dni roboczych. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się:
    (a) w przypadku płatności przy odbiorze – po zawarciu Umowy Sprzedaży,
    (b) w przypadku płatności elektronicznej za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności PayU – po potwierdzeniu otrzymanym przez Sprzedawcę od operatora płatności
    (c) przelew bankowy – po zaksięgowaniu wpłaty przez Sprzedawcę.
   • Czas Realizacji Zamówienia, którego przedmiotem jest Produkt indywidualnie uzgodniony między Klientem a Sprzedawcą, wskazywany jest każdorazowo przez Sprzedawcę w informacji zwrotnej dotyczącej szczegółów realizacji takiego indywidualnego Zamówienia.
   • Po ww. Czasie Realizacji Zamówienia, Produkt wydawany jest przewoźnikowi w celu dokonania dostawy lub przekazywany jest do Sklepu Stacjonarnego.
   1. CENY I PŁATNOŚĆ
   • Ceny podane na stronach Sklepu są cenami brutto (zawierają wszystkie cła i podatki, w tym VAT), wyrażone są w złotych polskich. Ceny Produktów nie zawierają kosztów dostawy.
   • Łączna cena Zamówienia obliczana jest według wyborów dokonanych przez Klienta w formularzu Zamówienia, zgodnie ze stawkami tam wskazanymi. Cena łączna i wiążąca wskazywana jest Klientowi w podsumowaniu Zamówienia w momencie jego wysłania do Sprzedawcy.

   Klient może wybrać jedną z następujących form płatności:
   (a) płatność gotówką przy odbiorze
   (b) przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy o numerze 71114020170000410213077446.
   (c) płatność poprzez system PayU

   • W przypadku płatności elektronicznej za pomocą PayPal, Klient zobowiązany jest uiścić płatność za Zamówienie najpóźniej w terminie do 20 minut od chwili zawarcia Umowy Sprzedaży. W płatności przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, Klient zobowiązany jest uiścić płatność za Zamówienie najpóźniej w terminie do 30 dni roboczych od chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.
   • Na każdy sprzedany Produkt wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT, na żądanie Klienta. Dokument księgowy stanowi potwierdzenie istotnych elementów złożonego Zamówienia.
   • Ceny i koszty podane w Sklepie mogą ulec zmianie (w ramach akcji promocyjnej lub wyprzedaży Produktów, albo zmiany cen przez producenta lub przewoźnika). Warunki Zamówienia nie mogą ulec zmianie w stosunku do Klienta, który złożył ofertę w sposób wskazany powyżej, przed dokonaniem zmiany cenowej.
   1. DOSTAWA
   • Zamówienia dostarczane są przez kuriera na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Dostawa następuje w sposób wybrany przez Klienta, z zastrzeżeniem, iż Klient może wybrać jedną z następujących form: (a) odbiór osobisty w Sklepie Stacjonarnym; (b) za pośrednictwem firmy kurierskiej; (c) za pośrednictwem Poczty Polskiej, (d) poprzez Paczkomat.
   • Koszt wysyłki obliczany jest na podstawie cennika dostaw i wybranej przez Klienta formy dostawy. Cena dostawy jest również wskazywana Klientowi w Zamówieniu, przed jego wysłaniem do Sprzedawcy. Klient wyraża zgodę na obciążenie go kosztami dostawy.
   • Cennik dostawy:
    Dostawa Kurierem: 19.00
    Poczta Polska: 14.00
    Kurier – pobranie: 17.50
    Paczkomaty INPOST: 14.50
   • Warunkiem rozpoczęcia Realizacji Zamówienia jest uiszczenie wymagalnej zapłaty za Zamówienie, z zastrzeżeniem wyboru płatności przy odbiorze.
   • Czas Dostawy Zamówienia wynosi do 7 Dni Roboczych, liczonych od momentu zakończenia Czasu Realizacji Zamówienia.
   • Produkt dostarczany jest pod adres wskazany przez Klienta w formularzu Zamówienia. Sprzedawca skontaktuje się z Klientem niezwłocznie mailowo lub telefonicznie, jeżeli błędnie wypełniony formularz uniemożliwia skuteczne doręczenie Zamówienia.
   • Jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, pracownik Sprzedawcy ma obowiązek ustalić niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik powinien zrobić to również na żądanie Klienta, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzi na Klientowi z chwilą jej mu wydania.
   1. TREŚCI
   • Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności żądania umieszczenia treści bezprawnych na Produkcie, oraz korzystania ze Sklepu w sposób zakłócający lub uniemożliwiający jego funkcjonowanie.
   • Sprzedawca uprawniony jest do odmowy realizacji Zamówienia, w przypadku dostarczenia przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, która miałaby być umieszczona na Produkcie. Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi Klienta, który chciałby umieścić na Produkcie treści o charakterze bezprawnym, o odmowie realizacji Zamówienia, w wiadomości wysłanej na adres e-mail podany podczas procedury zakładania Konta lub podczas składania Zamówienia. W takich przypadkach Sprzedawca nie odpowiada względem Klienta za szkodę powstałą w wyniku odmowy realizacji Zamówienia.
   1. GWARANCJA
   • Produkty mogą być objęte gwarancją udzieloną przez ich producenta.
   • Jeżeli Towar jest objęty gwarancją, informacja dotycząca istnienia takiej gwarancji jest każdorazowo zamieszczana na podstronie Sklepu dedykowanej danemu Produktowi, zaś sama szczegółowa treść gwarancji i sposobu jej realizacji, jest każdorazowo dołączona w wersji papierowej do Towaru.
   • Wykonanie przez Konsumenta uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedawcy z tytuły rękojmi.
   1. REKLAMACJE
   • Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi Produktów bez wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Jeżeli Produkt ma wadę Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, lub żądać wymiany Produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady.
   • Rękojmia przysługuje tylko Konsumentom. Strony, Klient niebędący Konsumentem oraz Sprzedawca, wyłączają między sobą rękojmię za wady.
   • Reklamacje z tytułu rękojmi należy składać na adres do korespondencji lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Sprzedawcy. Dla usprawnienia procedury reklamacyjnej, reklamowany Produkt powinien być dostarczony wraz z dowodem zakupu i zgłoszeniem reklamacyjnym, które powinno zawierać co najmniej dane umożliwiające identyfikację Uczestnika (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu). Jeżeli reklamacja wymagać będzie uzupełnienia, Usługodawca zwróci się do zgłaszającego reklamację z prośbą o jej uzupełnienie.
   • Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do żądania Konsumenta. O rozpatrzeniu reklamacji i jej wyniku Sprzedawca powiadomi Klienta w wiadomości wysłanej na adres, z którego została wysłana reklamacja albo na adres podany przez Klienta w reklamacji.
   • Procedura reklamacyjna dotyczy odpowiednio usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamację na usługi świadczone drogą elektroniczną można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Sprzedawcy. 
   1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROTY
   • Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia:
    (a) dla Umowy Sprzedaży – od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przed niego osobę trzecią inną niż przewoźnik;
    (b) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
   • Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
   • Do zachowania niniejszego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klient może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz dołączonego do Zamówienia. Skorzystanie przez Klienta z tego wzoru nie jest jednak obowiązkowe.
   • W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej Umowy.
   • Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przez jego upływem.
   • Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
   • Prawo odstąpienia od umowy, nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności umów: w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
   • Bezpośrednie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy w sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość ponosi Konsument.
   1. ZMIANA REGULAMINU
   • Sprzedawca może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów prawnych (zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących działalności Sprzedawcy lub formy działalności Sprzedawcy) lub technicznych (modernizacja infrastruktury Sklepu). Przyczyna zmiany Regulaminu każdorazowo jest wskazywana w sposób wskazany w ust. 10.2.
   • Zarejestrowani Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu w wiadomości e-mail, wysłanej na 7 (siedem) dni przed wejściem w życie Regulaminu w nowym brzmieniu. Niezarejestrowani Klienci zostaną o tym powiadomieniu w komunikacie wyświetlanym na stronie głównej Sklepu przez 7 (siedem) dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. W tym czasie, Klient ponownie musi zaakceptować lub odmówić akceptacji Regulaminu.
   • Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu.
   1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
   • Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z Umów i Regulaminu będzie prawo polskie, z zastrzeżeniem, że wybór ten nie może skutkować pozbawieniem konsumenta ochrony wynikającej z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa państwa zwykłego pobytu konsumenta. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnego, w szczególności ustawy z dnia 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny, ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego i ustawy z dnia 30.05.2014 r. – o prawach konsumenta.
   • Zobowiązania Klienta wynikające z Umowy Sprzedaży spełnione są w momencie uiszczenia należności za Produkt i dostarczenie oraz odbioru Produktu, dokonanych zgodnie z Zamówieniem.
   • Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, kompozycja tych elementów, znaki Produktowe oraz inne, dostępne w Sklepie stanowią przedmiot praw wyłącznych, w szczególności stanowią przedmiot ochrony praw autorskich i praw własności przemysłowej. Wykorzystywanie materiałów udostępnianych w Sklepie w jakiejkolwiek formie wymaga każdorazowo zgody Sprzedawcy.
   • Klient będący Konsumentem ma możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego. W tym celu należy dostarczyć do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie odpowiedni formularz – wniosek o mediację lub wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista i adresy podmiotów prowadzących takie postępowania dostępne są pod tym adresem: https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq592 . Jeżeli Klient nie chce skorzystać z ADR, wszelkie spory powstałe na gruncie regulaminu lub umów sprzedaży będą rozstrzygane przez sąd powszechny według właściwości ogólnej. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy. Konsument może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
   • Jeżeli Klient nie chce skorzystać z ADR ani ODR, wszelkie spory powstałe na gruncie regulaminu lub umów sprzedaży będą rozstrzygane przez sąd powszechny, określając właściwość sądu kierować się należy regułami określonymi we właściwym Użytkownikowi będącemu Konsumentem akcie prawnym. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, który nie jest jednocześnie konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
   • Jeżeli którykolwiek z postanowień Umowy zostanie uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostaje to bez wpływu na inne jej postanowienia, które pozostają w pełnej mocy.

   12. Polityka prywatności.

   Wszelkie informacje dotyczące polityki prywatności dostępne są w dedykowanej zakładce POLITYKA-PRYWATNOŚCI.

   Data wejścia w życie Regulaminu: 1 grudzień 2020 r.

    

   ZAŁĄCZNIK nr 1 – WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU

    

   Adresat: Kancelaria Adwokacka – Robert Kornecki,ul. Kurza Stopka 5/cd,
   70-535 Szczecin
   NIP 852-162-66-28

   adres poczty elektronicznej: przewodnik@offberlin.pl

   Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od Umowy Sprzedaży:

   • data odbioru ……………..
   • imię i nazwisko konsumenta ………………
   • adres konsumenta ……………..
   • e-mail konsumenta (opcjonalnie) ……………..
   • numer konta bankowego, na który ma zostać zwrócona Opłata (opcjonalnie) ……………..

   Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) ………………………..

    

   Data ……………………..